Religiusta

Archive for April, 2009|Monthly archive page

Surga (Dutch Language) ^_^

In Bahasa on April 25, 2009 at 12:13 pm


Perlu diemutkeun, yen salami urang sadaya hirup di dunya sok ngalaman kani’matan sareng sakepung kasusah atanapi kanyeri. Iyeu dua kajadian karasos ku sadaya jalmi, malah aya anu kenging kauntungan anu luar biasa sareng aya nu kenging kanyeri, kasusah anu luar biasa deui. Tah ieu kasenanganm kabeungharan, kabungahan, anu karaos ku sadaya mahluk upami dikumpulkeun mung sapersaratusna tina nikmat anu didamel ku Gusti Allah, nya kitu deui kasusah, kanyeri upami dikumpukeun sadayana mung sapersaratusna tina kanyeri anu didamel ku Gusti Allah. Padahal ku narima kana kani’matan tempo-tempo jalmi teh sok dugi ka hilap, nya kitu deui upami kenging kanyeri anu luar biasa sok dugi ka henteu eling.

Dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad SAW:

Saestuna Gusti Allah parantos ngadamel rohmat dina dintenan ngadamelna 100 rahmat, anu 99 rohmat disimpen di Mantenna (keur ahli surga), anu sahiji dilepaskeun keur sadaya makhluk-Na (di dunya). (HR. Bukhari-Muslim).

Ku margi kitu, pisakumahaeun nikmatna di surga teh anu 99 deui dipasihkeun ka ahli surga, tangtos mangrebu-rebu tikel kani’matan dunya, sawangsulna siksaana-Na oge mangrebu-rebu tikel tina kasangsaraan atawa kanyeri dunya.

Dawuhan Allah ngeunaan kani’matan surga:

Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba sedang mereka tidak menyadarinya. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa.

“Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari Ini dan tidak pula kamu bersedih hati.

(yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-isteri kamu digembirakan”. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya”. Dan Itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan. (QS. Al-Zukhruf: 66-73).


Dawuhan Kangjeng Nabi urang sadaya kiyeu: “Ahli surga teh dahar-leueut, ngan maranehna tara kiih atawa ngising, tara lehoan jeung tara nyiduh, lisanna salawasna muji ka Allah jeung maraca tasbeh dina tiap ambekanana. Kadaharanana seep diserep ku padaharanana jeung kesangna seungit lir ibarat minyak kasturi.”


Para pembaca anu marulya,

Tah iyeu sapalih tina kani’matan surga. Kumaha ari siksa naraka?

Dawuhan Allah SWT:

“Saeunyana naraka jahannam teh disadiakeun keur tempat jalma-jalma anu ngaraco. Naraka jahanam aya tujuh panto, satiap panto keur golongan anu geus di tangtukeun ti antara maranehanana.” (QS. Al-Hijr: 43-45)

Ari 7 panto teh nyaeta:

  1. neraka jahanam, pikeun tempat jalma mu’min anu maksiat (ayana dina pang luhurna)
  2. naraka Ladzo, pikeun tempat kaom Yahudi.
  3. Naraka Huthomah, pikeun tempat kaom Nasrani
  4. Naraka Sa’ir, pikeun tempat kaom Sabi’un (nu nyarembah bentang)
  5. Naraka Saqor, pikeun tempat kaom Majusi
  6. Naraka Jahim, pikeun tempat kaom musyrikin
  7. Naraka Hawiyah, pikeun tempat kaom munafek.

Tujuh rupa tingkatan naraka teh, ku sabab dosa tujuh rupa anggahota, nya eta: 1. panon, 2. ceuli, 3. sungut, 4. beuteung, 5. parji (kemaluan), 6. leungeun, 7. suku. Kitu numutkeun tafsir Ruhul-Bayan kaca 470 juz. IV.

Peryogi kauninga yen prosentase calon ahli surga teh tina sarebu jalmi mung saurang, anu 999 jalmi deui calon ahli naraka, kitu numutkeun pidawuh Kangjeng Nabi SAW. Janten kani’matan sawarga teh upami dihubungkeun sareng Hadis Bukhori-Muslim tadi di luhur aya 99×999 nikmat dunya =109.901 ni’mat dunya. Mangga bayangkeun! Kani’matan dunya oge sakieu karaosna ku urang, upami dipundut umur ku Pangeran panuhun heula, margi betah keneh, komo kani’matan sawarga mah anu seueurna =109.901 kani’matan dunya. [TM]

Advertisements